Faculty of Foreign Studies Department of Chinese Studies Academic Staff
Professor (Total:5)
Name
   Kunihiko KITADA
   Makoto TAKENOUCHI
   Miao Qian
   Toshihiro OKAMOTO
   Zhu Yixing
Associate Professor (Total:3)
Name
   Noriko SHIMAMURA
   Ryou OU
   Yin Liyu
associate professor/lecturer (Total:4)
Name
   Chen Weifang
   Liu Gunagting
   Takashi UEYA
   Zhao Peiyuan
(Total:23)
Name
   劉 征
   Anli SHEN
   Daisuke FUJII
   Fang Hong
   Fuku KAKU
   Hitoshi TANAKA
   Ifumi MATSUOKA
   Katsuko IDE
   Kazuo NISHIKAWA
   Kazuyo KOBAYASHI
   Kohei MITSUNAMI
   Lee SEI
   Liu Xiaoqing
   Mao Dan Qing
   Ririan ROKUSHIMA
   Ryu Shikyo
   Shinya SATOMI
   Shunei YAMASAKI
   Shuu KOU
   Tomoe INAGAKI
   Tomoyo NEGISHI
   Wang YaXin
   Ying Song