Faculty of Foreign Studies Department of Chinese Studies Academic Staff
Professor (Total:5)
Name
   Kunihiko KITADA
   Makoto TAKENOUCHI
   Miao Qian
   Toshihiro OKAMOTO
   Zhu Yixing
Associate Professor (Total:2)
Name
   Noriko SHIMAMURA
   Ryou OU
associate professor/lecturer (Total:3)
Name
   Chen Weifang
   Liu Gunagting
   Takashi UEYA