Faculty of Foreign Studies Department of Japanese Studies Academic Staff
Professor (Total:8)
Name
   Atsushi MORI
   Kumiko NAKANISHI
   Michiharu TANAKA
   Pon Fei
   Shinichi SASAKI
   Takuma NAGAHAMA
   Yoshifumi USHIRO
   Yoshio NAKAGAWA
Associate Professor (Total:1)
Name
   Masako SAKAGUCHI
(Total:18)
Name
   Aya UENOYAMA
   Eri MIYAKE
   Hayato YAMADA
   Hiraki KUSUHASHI
   Hiroaki HATANO
   Hiroko RIN
   Kaoru SHIKANAI
   Kazuyo TOMIKAWA
   Marie ADACHI
   Masayuki MIYAZAKI
   Minoru MORIGUCHI
   Motoko YASUOKA
   Naoko HIROSAKA
   Ren gyou
   Ryo MATSUMOTO
   Shigekazu HASEGAWA
   Shion INOUE
   Tatsuro MAEDA