Faculty of Foreign Studies Department of Italian Studies Academic Staff
Professor (Total:4)
Name
   Andrea Leonardi
   Katsuo HASHIMOTO
   Naoki KONDO
   Silvio Vita
Associate Professor (Total:2)
Name
   Anna Ruggeri Takeshita
   Tomoko HANAMOTO
associate professor/lecturer (Total:1)
Name
   Kosuke KUNISHI
(Total:18)
Name
   Akihiko INOUE
   Aya YOSHITOMI
   Capasso Carolina
   Cristian CICOGNA
   Edoardo Pedoja
   Hirohumi TAKAOKA
   Hiroyuki KOMATSU
   Kyoko MORIGUCHI
   Luigi DErrico
   Matteo Castagna
   Mihoko NAKAI
   Osvaldo MERCURI
   Paolo Augusto Niri
   Ritsuko DOURA
   Rui KANNO
   Yoko SHIBUE
   Yosuke SHIMODA
   Yuki MAEKI