Academic Staff
associate professor/lecturer (Total:3)
Name
   Fumiko SHIRATORI
   Miyuki SHINOHARA
   Tsukasa OTANI
(Total:23)
Name
   Aya UENOYAMA
   Ayako TODA
   Chifuyu TSUKADA
   Hideo SHIMAMOTO
   Hiroe MATSUSHIMA
   Hiroko KOMAI
   Hiroshi UCHIDA
   Ignacio Aristimuno
   Junko TORIYA
   Katsuhiko EGUCHI
   Machiko YAMAMOTO
   Mako AOYAMA
   Mariko OUCHI
   Mariko UEMIYA
   Misako MORI
   Sayori NAKAI
   Takako SHIONO
   Takaya KAWAKAMI
   Tatsuya OMOTO
   Tomoko FUJIIE
   Yasue NUMAGUCHI
   Yasunori SAWADA
   Yu KAJIWARA