Department of English Studies for Careers  Academic Staff
Professor (Total:5)
Name
   Akira HAYASE
   Shinichi YASUGI
   Takayuki SHONAKA
   Yoshihiko HIRANO
   Yoshiyuki FUJIE
Associate Professor (Total:6)
Name
   Hiromi KONO
   Iain DAVEY
   Masao FUSE
   Rebecca Calman
   Reiko YAMAMOTO
   Tomoya TSUTSUI
associate professor/lecturer (Total:1)
Name
   Lei YANG
(Total:17)
Name
   Akemi YAMAMOTO
   Emmanuel MARES
   Jacoba Akazawa
   Keiko KOMORI
   Koji MATSUMOTO
   Lisa Marie CROSS
   Mariko YADA
   Masami HADA
   Naomi KAWAMOTO
   Satoshi HATTORI
   Shigemi YAMATO
   Takafusa KAMETANI
   Takashi YAGURA
   Tomoko KAWAGUCHI
   Yasuhiko WATANABE
   Yugo SAITO
   Yuta HASHIMOTO