Faculty of Foreign Studies Department of Chinese Studies Academic Staff
Professor (Total:6)
Name
Hiroko ONISHI
Kunihiko KITADA
Miao Qian
Siping YANG
Toshihiro OKAMOTO
Zhu Yixing
Associate Professor (Total:5)
Name
Fan LIKE
Lei YANG
Noriko SHIMAMURA
Ryou OU
Takashi UEYA
Assistant Professor-lecturer (Total:3)
Name
Chen Weifang
Liu Gunagting
Xiao Hui ZHAO